IRJP: W ambasadzie RP w Londynie o edukacji polonijnej na Wyspach
NOWOŚCI W INSTYTUCIEWielka Brytania    2023-09-21

W ambasadzie RP w Londynie o edukacji polonijnej na Wyspach

Dzisiaj po południu (21 września br. o godz. 18:00) w Parlamencie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w Pałacu Westminsterskim odbędzie się debata środowisk polonijnych zorganizowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego pod tytułem Być Polakiem w UK – czy to powód do dumy? Sytuacja Polaków na Wyspach nierozerwalnie związana jest z systemem edukacji w języku polskim, jaki dostępny jest dla naszych rodaków. Ten zaś z ich potrzebami zmieniającymi się wraz ze strukturą migracyjną.

Perspektywa analityczna jest więc szeroka, czemu poświęcono spotkanie w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii w Londynie, w którym uczestniczyli Ambasador prof. Piotr Wilczek, Anna Tarnowska-Waszak, Konsul w Ambasadzie RP w Londynie Waszak, Clarinda Calma – ekspert ds. nauki i edukacji, zaś ze strony IRJP dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Kolbego wraz z Jackiem Janowiakiem, Zastępcą Dyrektora.

Należy pamiętać, że Polonia brytyjska jest jedną z liczniejszych na świecie, Polacy to pierwsza pod względem liczebności grupa narodowościowa imigrantów w Wielkiej Brytanii a język polski to drugi co do popularności język w Anglii i trzeci w Wielkiej Brytanii (po angielskim i walijskim), z około 1% populacji posługującej się nim na co dzień. Polonię brytyjską można datować od okresu powstania listopadowego, kiedy to do Londynu dotarła pierwsza polska emigracja polityczna, jednak ta perspektywa historyczna w latach po akcesji Polski do Unii Europejskiej uległa znacznej zmianie. Ilościowej, ale co ważniejsze charakterystyki środowisk emigrantów, a co za tym idzie ich oczekiwań i aspiracji.

Powszechnie wyróżnia się trzy funkcje szkoły:
- Rekonstrukcja, polega na odtwarzaniu kultury uniwersalnej i narodowej, przekazywaniu uczniom ciągłości procesu historycznego i odtwarzaniu struktury społecznej.
- Adaptacyjna, polega na przystosowaniu uczniów do zastosowanych struktur życia społeczno – politycznego i wprowadzeniu ich w istniejące i projektowane role społeczne i zawodowe oraz na takim przedstawieniu obrazu świata, aby uznali oni istniejący ład społeczny za właściwy i słuszny.
- Emancypacyjna, polega na przygotowaniu uczniów do nieprzerwanej aktywności samokształceniowej i samowychowawczej oraz uzdolnieniami ich do krytyki, dzięki czemu mogliby pokazywać istniejące ograniczenia rozwojowe oraz uczestniczyć w przekształceniu otaczającego ich świata.

Myśląc o szkole polskiej funkcjonującej poza granicami ojczyzny do wymienionych powyżej dodać należy odniesienie do systemu wartości, spuścizny kulturowej i historii kraju, którego nie doświadczamy na co dzień, i jest znany wyłącznie z rodzinnego przekazu i ewentualnie - co jest dużą wartością - okazjonalnych wizyt. Tą lukę, a może słuszniej powiedzieć - niedobór - wypełnia polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny, w której edukacja zajmuje poczesne miejsce. To też było impulsem do powołania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego.

Zadanie jakie stoi przed Instytutem Rozwoju Języka Polskiego, którego celem jest inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego, wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą; wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki; wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego; upowszechnianie języka polskiego jako obcego; współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju języka polskiego za granicą, wymaga stałego kontaktu ze środowiskami polskimi i opracowywania pożądanych - na podstawie wieloaspektowej diagnozy - kierunków działania.

Obecnie Polonia w Wielkiej Brytanii liczy ok. 1 miliona osób (dane GUS za rok 2020), z czego większość mieszka tam na stałe. Głównymi ośrodkami polonijnymi są Birmingham, Bradford, Edynburg, Glasgow i Londyn. Zauważyć należy jednak trend powrotów do ojczyzny. To cieszy, ale nadal liczna diaspora Polaków w Wielkiej Brytanii wymaga opieki i temu służyło spotkanie w polskiej Ambasadzie.


DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

POSŁUCHAJ TEKSTU ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE / CZYTA SYNTEZATOR MOWY
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 3189986 RAZY×