IRJP:
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTUWsparcie dla szkół polonijnych i polskich za granicą 2024Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie z dnia 10.05.2024 r. o konkursie otwartym pn.
„Wsparcie dla szkół polonijnych i polskich za granicą 2024”

1. Cel przedsięwzięcia

Celem jest utrzymanie i funkcjonowanie szkół, przedszkoli polonijnych oraz polskich za granicą (realizacja celów 1, 2 lub 3 z „12 Celów Instytutu. 12 Celów dla Polonii” w 2024 r. w ramach wspierania rozwoju języka polskiego za granicą) poprzez dofinansowanie ofert wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert, będących realizacją przedsięwzięć polegających na wspieraniu rozwoju języka polskiego za granicą.
Warunki realizacji przedsięwzięcia określa Regulamin konkursu.

2. Forma, miejsce i termin składania ofert

Nabór ofert odbywa się poprzez Generator Witkac.pl
Uwaga: aby złożyć ofertę w konkursie, należy najpierw utworzyć konto w serwisie Witkac.pl lub zalogować się na istniejące konto organizacji.

3. Informacja, czy w ramach konkursu dopuszcza się złożenie przez oferenta więcej niż jedną ofertę

 W ramach konkursu dopuszcza się złożenie przez Oferenta więcej niż jedną ofertę.

4. Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia

Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół oraz przedszkoli polonijnych i polskich za granicą 2024 (realizacja celów 1, 2 lub 3 z „12 Celów Instytutu. 12 Celów dla Polonii” w 2024 r. w ramach wspierania rozwoju języka polskiego za granicą).
W ramach przedsięwzięć wybranych w konkursie ofert dofinansowanie będzie obejmować:

 1. wynagrodzenia dla nauczycieli;
 2. wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych (administracji szkolnej);
 3. czynsz i inne opłaty związane z utrzymaniem infrastruktury szkół (niezbędne ubezpieczenia);
 4. zakup niezbędnego wyposażenia sal lekcyjnych;
 5. zakup materiałów do prowadzenia zajęć, w tym artykułów biurowych i plastycznych;
 6. wyżywienie uczniów związane z realizacją przedsięwzięcia;
 7. zwrot kosztów dojazdu uczniów i nauczycieli do/ze szkoły;
 8. drobne remonty i modernizacje.

5. Zakres podmiotowy przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 24 ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ofertę w otwartym konkursie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, może złożyć podmiot realizujący działania spójne z zadaniami Instytutu, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, spełniający wymogi Regulaminu konkursu.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy Instytut nie może udzielić wsparcia w szczególności:

 1. osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, w której osoba będąca członkiem jej organów zarządzających lub wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. podmiotowi, który:

  a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych
  lub
  b) pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego
  lub
  c) w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty lub wniosku o udzielenie wsparcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Instytutem.

6. Termin, wysokość środków finansowych i warunki realizacji przedsięwzięcia

Złożone oferty w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach konkursu Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół oraz przedszkoli polonijnych i polskich za granicą 2024 (realizacja celów 1, 2 lub 3 z „12 Celów Instytutu. 12 Celów dla Polonii” w 2024 r. w ramach wspierania rozwoju języka polskiego za granicą).
Zaplanowano: 10 mln zł.
Wskazana wartość środków może ulec zmianie.                                                             
Minimalna wysokość dofinansowania dla jednej oferty wynosi 8 800 zł, a maksymalna 500 000 zł.

7. Data ogłoszenia konkursu 10.05.2024 r.

Oferty będą składane drogą elektroniczną poprzez Generator Witkac.pl w terminie ogłoszonym przez Instytut.

8. Informacja o wkładzie własnym

Wkład własny nie jest wymagany.

9. Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to druga połowa czerwca 2024 r. Termin ten może ulec zmianie.

10. Obszar terytorialny przedsięwzięcia

Brak ograniczeń obszarowych przedsięwzięcia.

11. Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób przygotowania oferty, ogólne zasady rozliczenia przedsięwzięcia objętego ofertą oraz wymagane załączniki i oświadczenia określa Regulamin konkursu.


Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres konkurs1.2024@irjp.gov.pl

 REGULAMIN KONKURSU
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497920 RAZY×