IRJP: KOMUNIKAT w sprawie zmiany Ogłoszenia o naborze wniosków w trybie ciągłym
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA


Instytut Rozwoju Języka Polskiego    2023-09-05

KOMUNIKAT w sprawie zmiany Ogłoszenia o naborze wniosków w trybie ciągłym

KOMUNIKAT
w sprawie zmiany Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego o naborze wniosków w trybie ciągłym
do przedsięwzięcia pod nazwą:
„INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023” z dnia 12 lipca 2023 r.

Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego informuje, że w Ogłoszeniu Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 12 lipca 2023 r. o naborze wniosków w trybie ciągłym do przedsięwzięcia pod nazwą „INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023” wprowadza się następujące zmiany:

  1. punkt 7 Ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie: „W ramach naboru w trybie ciągłym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie przez jednego wnioskodawcę więcej niż dwóch wniosków, jednak na jedno zadanie może przypadać tylko jeden złożony wniosek. Wyklucza się możliwość składania dwóch wniosków mających finansować jedno zadanie”;
  2. W „Regulaminie naboru wniosków w trybie ciągłym w ramach przedsięwzięcia „INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023” stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 12 lipca 2023 r.:
    a) W § 6. OCENA FORMALNA WNIOSKÓW w ust. 3 po punkcie 5) dodaje się punkt 6) o następującej treści: „zaświadczenie z banku o posiadaniu wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie dla obsługi dotacji z Instytutu, a którego to rachunku Wnioskodawca jest właścicielem i wyłącznym dysponentem”;
    b) W § 12. ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY ust 3 punkt 1) otrzymuje brzmienie: „podpisanie i wysłanie przez Wnioskodawcę dwóch wydrukowanych egzemplarzy umowy oraz wniosku (stanowiącego załącznik do umowy) zgodnie z zasadami reprezentacji w miejscach wskazanych do podpisu. Wnioskodawca wskazuje osobę̨ do reprezentacji, która będzie zawierała w imieniu danej instytucji umowę o finansowanie. Jeżeli nie będzie to organ uprawniony do reprezentacji to dla pełnomocnika należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo”.

Pozostałe przepisy Ogłoszenia oraz Załączników pozostają bez zmian


Dyrektor Instytutu
Jacek Gołębiowski


PROSIMY O PRZESYŁANIE WNIOSKU
ZARÓWNO W WERSJI PDF, JAK I EDYTOWALNYM
FORMACIE DOKUMENTU MSWORD
NA ADRES: inicjatywy2023@irjp.gov.pl

Załączniki:

  1. Regulamin naboru - wersja jednolita
  2. Wzór wniosku
  3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy

DO POBRANIA - REGULAMIN NABORU - TEKST JEDNOLITY / MSWord

DO POBRANIA - REGULAMIN NABORU - TEKST JEDNOLITY / PDF


DO POBRANIA - WZÓR WNIOSKU / MSWord

DO POBRANIA - WZÓR WNIOSKU / PDF


DO POBRANIA - Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych / MSWord

DO POBRANIA - Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych / PDF
STRONA INTERNETOWA PROJEKTU
DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

POSŁUCHAJ TEKSTU ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE / CZYTA SYNTEZATOR MOWY
KOMUNIKATY W INSTYTUCIE - ARCHIWUM

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 3190118 RAZY×