IRJP:
STYPENDIA (FUNDUSZ STYPENDIALNY)Ze środków z funduszu stypendialnego, o którym mowa w ustawie, mogą być ustanawiane i finansowane stypendia motywacyjne

  1. dla osób należących do Polonii oraz Polaków zamieszkałych za granicą, zaangażowanych na rzecz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z Ojczyzną, realizujących naukę języka polskiego w:
    • szkołach polskich (szkoła polska – należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich);
    • szkołach prowadzonych przez organizacje polonijne za granicą;
    • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w których język polski jest nauczany jako język mniejszości narodowej;
  2. dla osób nieposiadających polskiego pochodzenia, zaangażowanych na rzecz nauki języka polskiego, realizujących kształcenie w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w których język polski jest nauczany jako język obcy;
  3. dla nauczycieli osób należących do Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą lub osób nieposiadających polskiego pochodzenia, zaangażowanych na rzecz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z Ojczyzną lub zaangażowanych na rzecz nauki języka polskiego, prowadzących nauczanie języka polskiego w szkołach (szkoła specjalna lub oddział specjalny, oddział dwujęzyczny należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach);
  4. dla studentów uczelni funkcjonujących w polskim lub zagranicznym systemie szkolnictwa wyższego i nauki, należących do Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą lub osób nieposiadających polskiego pochodzenia, zaangażowanych na rzecz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z Ojczyzną lub na rzecz nauki języka polskiego, realizujących w ramach programu studiów naukę języka polskiego.

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTUPORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497930 RAZY×