IRJP:
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTUWypoczynek w czasie wolnym od zajęć szkolnychOgłoszenie o konkursie

Ogłoszenie z dnia 29.05.2024 r. o konkursie otwartym pn.
„Wypoczynek w czasie wolnym od zajęć szkolnych”

1. Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych Ofert obejmujących realizację działań polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski (1, 7, 10 i/lub 12 z „12 Celów Instytutu. 12 Celów dla Polonii” w 2024 r. w ramach wspierania rozwoju języka polskiego za granicą). Przewidziane w Ofercie działania muszą być zgodne z celem działalności Instytutu, którym jest wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą, oraz jego ustawowymi zadaniami. 

Warunki realizacji przedsięwzięcia określa Regulamin konkursu.

2. Forma, miejsce i termin składania ofert

Nabór ofert odbywa się poprzez Generator Witkac.pl
Uwaga: aby złożyć ofertę w konkursie, należy najpierw utworzyć konto w serwisie Witkac.pl lub zalogować się na istniejące konto organizacji.

3. Informacja, czy w ramach konkursu dopuszcza się złożenie przez oferenta więcej niż jedną ofertę

W ramach konkursu dopuszcza się złożenie przez Oferenta więcej niż jedną ofertę.

4. Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia

Organizacja wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski. Realizacja celów 1, 7, 10 i/lub 12 z „12 Celów Instytutu. 12 Celów dla Polonii” w 2024 r. w ramach wspierania rozwoju języka polskiego za granicą.
W ramach przedsięwzięć wybranych w konkursie ofert dofinansowanie będzie obejmować:

 1. wynagrodzenia dla nauczycieli (w tym instruktorów), opiekunów, kierownika wypoczynku;
 2. koszty zakwaterowania i wyżywienia związane z realizacją przedsięwzięcia;
 3. niezbędne ubezpieczenia uczestników i nauczycieli, opiekunów na czas trwania formy wypoczynku i podróży na i z wypoczynku;
 4. koszty transportu uczestników, nauczycieli (w tym instruktorów) i opiekunów;
 5. bilety wstępu na wydarzenia zgodne z celem przedsięwzięcia i przedstawionym w ofercie programem;
 6. inne koszty, związane bezpośrednio z programem wypoczynku i niezbędne dla osiągnięcia jego celów, wyszczególnione i uzasadnione w Ofercie.

5. Zakres podmiotowy przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 24 ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ofertę w otwartym konkursie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, może złożyć podmiot realizujący działania spójne z zadaniami Instytutu, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, spełniający wymogi Regulaminu konkursu.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy Instytut nie może udzielić wsparcia w szczególności:

 1. osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, w której osoba będąca członkiem jej organów zarządzających lub wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. podmiotowi, który:
  1. posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
  2. pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego lub
  3. w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty lub wniosku o udzielenie wsparcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Instytutem.

 

6. Termin, wysokość środków finansowych i warunki realizacji przedsięwzięcia

Złożone oferty w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach konkursu Wypoczynek w czasie wolnym od zajęć.

Zaplanowano: 11 mln zł.

Wskazana wartość środków może ulec zmianie.

Minimalna wysokość dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000 zł, a maksymalna 500 000 zł.

7. Data ogłoszenia konkursu 29.05.2024 r.

Oferty będą składane drogą elektroniczną poprzez Generator Witkac.pl w terminie od 29.05.2024 r. do 13.06.2024 r.

8. Informacja o wkładzie własnym

Wkład własny jest wymagany w wysokości 5 % wartości oferty, wkład może być finansowy, osobowy lub/i rzeczowy.

9. Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to lipiec 2024 r. Termin ten może ulec zmianie.

10. Obszar terytorialny przedsięwzięcia

Brak ograniczeń obszarowych przedsięwzięcia.

11. Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób przygotowania oferty, ogólne zasady rozliczenia przedsięwzięcia objętego ofertą oraz wymagane załączniki i oświadczenia określa Regulamin konkursu.


Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres konkurs2.2024@irjp.gov.pl

 REGULAMIN KONKURSU
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497959 RAZY×