IRJP:
DYREKCJA INSTYTUTU  INSTYTUT   DOKUMENTY   DYREKCJA   RADA INSTYTUTU   PATRON   KOMUNIKATY   KONKURSY I NABORY   KONTAKTDYREKTOR
dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL

Historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

W roku 1988 obronił magisterium na podstawie pracy Problem polsko-rosyjski na łamach londyńskiej „Myśli Polskiej” w latach 1941-1985. W 1989 roku prowadził kwerendę źródłową do rozprawy doktorskiej w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego, Bibliotece Polskiej oraz Archiwum Stronnictwa Narodowego im. Romana Dmowskiego w Londynie. W roku 1993 został powołany na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Najnowszej KUL. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiego obozu narodowego w latach 1907-1980 (Lublin 2005).W roku 2001 objął stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Najnowszej KUL i rozpoczął pracę naukową w polsko-hiszpańskich zespołach badawczych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Warszawski, Universidad de La Rioja i Universidad de Murcia).

Jest założycielem Instytutu Hiszpańsko-Polskiego w Lublinie, w którym w latach 2004-2012 pełnił równocześnie funkcję dyrektora. Główną działalnością Instytutu było nauczanie języka hiszpańskiego, organizowanie międzynarodowych konferencji i sympozjów oraz edycja serii wydawniczych Biblioteka Hiszpańska i Biblioteka Polsko-Iberyjska. Współpracując z Instytutem Cervantesa zorganizował w Lublinie centrum egzaminacyjne DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera).

W 2011 roku habilitował się na podstawie dysertacji Europa w hiszpańskiej myśli politycznej oraz myśli politycznej polskiego wychodźstwa w latach 1945-1995 (Lublin 2010).Jest trzykrotnym stypendystą funduszu Polonia Aid Foundation Trust w Londynie. W latach 2013-2014 kierował Katedrą Badań nad Historią Polskiej Emigracji na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

W roku 2014 został profesorem nadzwyczajnym KUL i objął funkcję dyrektora Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, pełnił ją do 2022 roku. W latach 2017-2022 kierował badaniami naukowymi (poszerzonymi o inwentaryzację fotograficzną i źródłową) nad dziejami polskich parafii w Stanach Zjednoczonych, zwieńczonymi wydaniem leksykonu prezentującego nie tylko polskie kościoły, ale także szkolnictwo i działalność parafialnych organizacji i towarzystw. W ramach badań zinwentaryzowano 250 centrów kultury polskiej w 15 stanach USA.

W 2021 i 2022 roku, wraz z zespołem ekspertów, przeprowadził badania nad czynnikami stymulującymi rozwój szkolnictwa i organizacji polskich za granicą, zakończone opracowaniem dwóch ekspertyz.

Jest autorem książki Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą 1991-2016, opisującej dzieje szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii.
Zorganizował i przeprowadził ok. 100 wykładów dla nauczycieli i uczniów szkół polskich za granicą, promujących nauczanie języka, historii i kultury polskiej (Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Holandia, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Litwa, Łotwa, Ukraina).

Zainicjował (trwające nadal) badania nad organizacjami polskimi za granicą, których zwieńczeniem będzie stworzenie Centralnej Bazy Organizacji Polskich za Granicą oraz cyfrowego archiwum Polonii.

Jest autorem wielu publikacji i artykułów poświęconych tematyce związanej z działalnością parafii, organizacji i szkolnictwa polskiego za granicą.

W latach 2020-2022 pełnił funkcji stałego doradcy Sejmowej Komisji ds. Polaków za Granicą oraz doradcy Ministra Edukacji i Nauki ds. Polonii.


PROFESOR JACEK GOŁĘBIOWSKI O INSTYTUCIE ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO W TRAKCIE KONFERENCJI PARYSKIEJ ZWIĄZANEJ Z POWOŁANIEM BIURA STUDIUM KUL DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ W PARYŻU
PRODUKCJA: POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - 2023

ZASTĘPCA DYREKTORA
Jacek Janowiak, MBA

Doświadczony wykładowca akademicki, specjalista w zakresie zarządzania w administracji, zarządzania procesami inwestycyjnymi oraz zamówień publicznych. Miłośnik rodzimej kultury, propagator i inicjator polonijnych inicjatyw edukacyjnych.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Gdańsku oraz Collegium Humanum.

Od 2012 roku członek Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości.

Od 2013 roku jest wykładowcą na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2017 w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie.

W latach 2022-2023 pracował na stanowisku z-cy dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

W latach 2019-2022 dyrektor Administracyjno-Finansowy w Biurze Rzecznika Finansowego.

W latach 2007-2019 był naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ma również bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania w sektorze prywatnym, gdzie pracował na kierowniczych stanowiskach w działach handlowych.

Żonaty, ojciec trójki dzieci: Sebastiana, Mateusza i Julii.


PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 3190126 RAZY×