INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
Szacunek i odwaga
Rodzina Ulmów i ja

Konkurs
Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
dla młodzieży polonijnej i polskiej zza granicy
w wieku 14-16 oraz 17-22 lata

„Niech ta wielodzietna Rodzina Sług Bożych, oczekujących na beatyfikację,
będzie dla wszystkich przykładem wierności Bogu i Jego przykazaniom,
miłości bliźniego oraz szacunku dla ludzkiej godności”

papież Franciszek

STRONĘ KONKURSU WYŚWIETLONO 79926 RAZY


KONKURS
Szacunek i odwaga. Rodzina Ulmów i ja.


Beatyfikacja rodziny Ulmów, uznanych pośmiertnie za Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, to wydarzenie wyjątkowe nie tylko dla Polaków i Polonii rozproszonej po świecie, lecz także dla wiernych Kościoła Katolickiego, którzy zamieszkują wszystkie kontynenty.

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ogłasza konkurs "Szacunek i odwaga. Rodzina Ulmów i ja." dla młodzieży polonijnej i polskiej mieszkającej za granicą, chcąc zachęcić jego uczestników do refleksji nad tym, w jaki sposób losy Rodzina Ulmów może inspirować nie tylko rodaków żyjących w Polsce, ale każdego, komu bliskie są wartości kręgu kultury chrześcijańskiej, pojęć i postaw ukształtowanych przez nią na przestrzeni ponad dwóch tysięcy lat, a mającej swe źródła w antyku.

Nagrodą będzie wycieczka do Polski, w programie której znajdzie się Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Dodatkowym elementem nagrody będzie udział w szkoleniach-warsztatach: dziennikarskich, fotograficznych, filmowych. Materiały powstałe w trakcie ich trwania zostaną wykorzystane w mediach elektronicznych Instytutu, co będzie kolejną formą wyróżnienia zwycięzców konkursu.

CEL KONKURSU

 • Podniesienie świadomości i uświadomienie młodym Polakom mieszkającym na stałe poza granicami Polski na przykładzie rodziny Ulmów o roli polskich rodzin, Polaków przy ratowaniu Żydów.
 • Pogłębienie świadomości młodzieży w zakresie oddziaływania wydarzeń XX wieku nie tylko na losy świata i poszczególnych narodów, lecz także na losy poszczególnych rodzin i pojedynczych osób.
 • Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
 • Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Poznawanie historii Polski splecionej z historią rodziny.
 • Doskonalenie sprawności języka polskiego.

POCZĄTEK - ZAKOŃCZENIE - NAGRODY KONKURSU

Konkurs rozpocznie się 10 września 2023 r. w dniu beatyfikacji Rodziny Ulmów. Zakończenie nastąpi 10 grudnia 2023 r.
Nagroda 4-5 dniowa wycieczka do Polski przewidywana jest w maju 2024 roku

FORMY PRAC KONKURSOWYCH

Konkurs przewiduje trzy formy artystycznego wyrazu:
pracę literacką - temat: Rodzina Ulmów – przesłanie dla świata
fotografię - temat: Rodzina moją siłą
film - temat: Opowiem Wam o Rodzinie Ulmów

Każda z nich podzielona jest na kategorie wiekowe:

młodzież w wieku 14 – 16 lat
młodzież w wieku 17 – 22 lata

RODZINA ULMÓW

Józef i Wiktoria Ulmowie byli mieszkańcami czteroipółtysięcznej wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim, a dzisiejszym województwie podkarpackim.
Podczas okupacji niemieckiej, zapewne pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom: Saulowi Goldmanowi i jego czterem synom (w Łańcucie nazywano ich Szallami), a ponadto dwóm córkom oraz wnuczce Chaima Goldmana z Markowej – Lei (Layce) Didner z córką o nieznanym imieniu i Geni (Gołdzie) Grünfeld. O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł Niemcom prawdopodobnie Włodzimierz Leś – granatowy policjant z Łańcuta. Rankiem 24 III 1944 r. przed ich dom przybyło pięciu niemieckich żandarmów oraz kilku granatowych policjantów. Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci. Około dwudziestu ukrywanych w Markowej Żydów przeżyło.
W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który obecnie toczy się w Watykanie.


TRAILER KONKURSOWY - PRODUKCJA: © CENTRUM MEDIALNE IRJP


HISTORIA RODZINY ULMÓW - PRODUKCJA: © KANCELARIA PREZYDENTA RP

Jury Konkursu

W związku z §8 ust. 2 Regulamin konkursu „Szacunek i Odwaga. Rodzina Ulmów i ja.”
Organizator informuje o powołaniu w dn. 8 września 2023 r. Jury Konkursu w składzie:

 1. Prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska – przewodnicząca, pracownik Instytutu
 2. Marek Górniak – pracownik Instytutu
 3. Edwin Kaniuk – pracownik Instytutu
 4. Joanna Rączka – pracownik Instytutu
 5. Małgorzata Kurczewska – współpracownik Instytutu
WIĘCEJ O FORMACH ARTYSTYCZNYCH KONKURSU


PRACE LITERACKIE
Rodzina Ulmów – przesłanie dla świata

prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji z materiałów archiwalnych, reportaży filmowych, itp.

Uczestnicy konkursu zmierzą się z tematem korzystając z dowolnej formy literackiej: w przypadku liryku, nie przekraczającej 5000 znaków ze spacjami, wierszy nigdzie wcześniej niepublikowanych, które nie były wcześniej zgłaszane w innych konkursach. W przypadku innych gatunków literackich dopuszcza się nadsyłanie prac o objętości od 1,5 do 10 tys. znaków ze spacjami.

Najlepsze prace konkursowe, wyłonione przez Jury, zostaną opublikowane w almanachu pokonkursowym wydanym przez Instytut Kolbego. Będzie to publikacja mająca status książki – nakład minimum 200 egzemplarzy, nadanie numeru ISBN – która zgodnie z prawem polskim zostanie rozesłana do głównych bibliotek w Polsce (prawo do otrzymania egzemplarza obowiązkowego), a także do autorów opublikowanych prac (po 1 egzemplarzu). Dystrybucja pozostałych egzemplarzy będzie prowadzone zgodnie z potrzebami własnymi Instytutu oraz zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez podmioty zewnętrzne (np. organizacje, szkoły czy biblioteki polonijne).PRACE FOTOGRAFICZNE
Rodzina moją siłą

fotografia lub kolaż wraz z opisem

Józef Ulma był aktywnym działaczem w swoim lokalnym środowisku m.in. dokumentował na zdjęciach życie społeczności, w której żył, a także swojej rodziny. Chęć pracy na rzecz innych i skłonność do ryzykowania własnego życia na rzecz ratowania innych upodabnia jego postawę, zarówno do tej prezentowanej przez rotmistrza Witolda Pileckiego, jak i świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wedle informacji przekazywanych przez badaczy, Józef Ulma sam zbudował aparat fotograficzny, którym uwieczniał życie rodzinne. Na podstawie jego ujęć mogło powstać zdjęcie rodzinne Ulmów, które tak naprawdę jest współczesnym kolażem ujęć, na których Józef Ulma uwieczniał życie swojej rodziny, do czasu egzekucji, podczas której rozstrzelano całą rodzinę wraz z ukrywanymi Żydami. Tylko dzięki głębokiemu przekonaniu o wartości życia ludzkiego, wysiłkiem całej rodziny, możliwe było pomaganie Żydom i ukrywanie ich.

Zadaniem uczestnika tej części konkursu jest wykonanie współczesnej fotografii rodzinnej lub dokonanie kolażu posiadanych zdjęć (historycznych i współczesnych – warunkiem jest jednak, aby były to zdjęcia posiadane przez rodzinę uczestnika lub zdjęcia wykonane osobiście przez uczestnika konkursu – wykorzystywanie ogólnodostępnych zdjęć, nawet na prawach cytatu, jest zabronione). Do zdjęcia rodzinnego lub kolażu należy dołączyć opis (minimum 1 tys. znaków ze spacjami, maksimum 4 tys. znaków ze spacjami), który będzie rozwinięciem tematu: Rodzina moją siłą – na ile bliscy są dla mnie Ulmowie? Czy historia i postawa ich rodziny nadal może nas inspirować?

Prace będą oceniane według kryterium:

50 proc. – ocena artystyczna kompozycji fotografii lub kolażu
50 proc. – ocena wartości literackiej i merytorycznej opisu fotografii lub kolażu

Najlepsze prace konkursowe, wyłonione przez Jury, zostaną opublikowane w almanachu pokonkursowym wydanym przez Instytut Kolbego. Będzie to publikacja mająca status książki – nakład minimum 200 egzemplarzy, nadanie numeru ISBN – która zgodnie z prawem polskim zostanie rozesłana do głównych bibliotek w Polsce (prawo do otrzymania egzemplarza obowiązkowego), a także do autorów opublikowanych prac (po 1 egzemplarzu). Dystrybucja pozostałych egzemplarzy będzie prowadzone zgodnie z potrzebami własnymi Instytutu oraz zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez podmioty zewnętrzne (np. organizacje, szkoły czy biblioteki polonijne).PRACE FILMOWE
Opowiem Wam o Rodzinie Ulmów

filmy nakręcone przez uczestników w polskiej wersji językowej (dopuszcza się dodanie napisów w języku kraju, w którym mieszka uczestnik konkursu

Zadaniem uczestników jest przygotowanie maksymalnie trzyminutowej (max. 3 min.) formy audiowizualnej, w której w sposób możliwie uniwersalny, przystępny, skondensowany a równocześnie ciekawy opowie historię rodziny Ulmów.

Najlepsze prace, wyłonione przez jury, zostaną opublikowane na profilu YouTube Instytutu Kolbego, a także w innych mediach społecznościowych Instytutu. Nie jest wykluczone, że wybrane najlepsze prace zostaną także wyemitowane na antenach TVP.
GRAFIKA © CENTRUM MEDIALNE IRJP

regulamin konkursu
ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSU „Szacunek i odwaga. Rodzina Ulmów i ja.”
Konkurs Instytutu Kolbego dla młodzieży polonijnej i polskiej zza granicy

Na podstawie §12. ust 1. Regulaminu Konkursu „Szacunek i Odwaga. Rodzina Ulmów i ja.”, do regulaminu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ogłoszenie wyników, zamknięcie konkursu i prezentacja laureatów Konkursu nastąpi nie wcześniej niż 29 lutego 2024 r. na stronie internetowej Konkursu.”;

2) § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Nagrodą w Konkursie są wycieczki do Polski i zorganizowany, min. 4-dniowy pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie wiosenno-letnim 2024 r. Organizator wycieczki zostanie wyłoniony w trybie zamówień publicznych.”.

Objaśnienie zmian:

Ad. 1 Organizator przesuwa termin wyłonienia zwycięskich prac i ogłoszenia laureatów, pierwotnie planowany na dzień 27 stycznia 2024 r. z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

Ad. 2 Organizator przesuwa możliwość realizacji nagrody, tj. organizacji wycieczki dla laureatów na okres letni 2024 roku.


REGULAMIN KONKURSU „Szacunek i odwaga. Rodzina Ulmów i ja.”
Konkurs Instytutu Kolbego dla młodzieży polonijnej i polskiej zza granicy


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Instytutu Kolbego „Szacunek i odwaga. Rodzina Ulmów i ja.”, zwany dalej „Konkursem”.

2. Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 50/54, 00-695 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Obsługę organizacyjną Konkursu zapewnia Departament Komunikacji i Promocji Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

4. Dodatkowe informacje o warunkach i przebiegu Konkursu można uzyskać:

1) u Organizatora Konkursu:

a) Departament Komunikacji i Promocji Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego,
ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695 Warszawa,
b) e-mail: ulmowie.konkurs@irjp.gov.pl,

2) na stronie internetowej Konkursu: https://irjp.gov.pl/konkurs-ulmowie/

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, opublikowany na stronie

2) Praca literacka - należy przez to rozumieć autorski utwór, nigdzie uprzednio nie publikowany, stanowiący dzieło utrzymane w dowolnym stylu literackim, o objętości nie przekraczającej 5000 znaków ze spacjami w przypadku liryku i od 1500 do 10000 znaków e spacjami w przypadku innych form;

3) Fotografia – należy przez to rozumieć autorski, niepublikowany wcześniej utwór stanowiący obraz stworzony dowolną techniką fotograficzną;

4) Kolaż fotograficzny - należy przez to rozumieć autorski, niepublikowany wcześniej utwór stanowiący obraz stworzony dowolną techniką;

5) Praca filmowa - należy przez to rozumieć autorski, niepublikowany wcześniej utwór audiowizualny stanowiący obraz stworzony dowolną techniką; o długości nie przekraczającej 3 minuty;

6) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną w formie elektronicznej Pracę literacką, Fotografię, Kolaż fotograficzny lub Pracę filmową poprzez wypełniony Formularz;

7) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który otrzymał w Konkursie nagrodę główną albo wyróżnienie.

8) Organizatorze Wycieczki - należy przez to rozumieć wyłonionego w trybie zamówień publicznych przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego dostawcę usługi w formie wycieczki do Polski dla laureatów Konkursu.


§ 2. Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami”. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. Organizator przewidział dwie kategorie wiekowe dla Uczestników

1. od 14 do 16 roku życia

2. od 17 do 22 roku życia

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby będące przedstawicielami Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Rozwoju Języka Polskiego, im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, osoby zatrudnione w Instytucie na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników Instytutu i osób zatrudnionych w Instytucie na podstawie umów cywilnoprawnych. Za członków rodziny uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika, wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.


§ 3. Terminarz Konkursu

1. Termin na składanie Zgłoszeń upływa dnia 10 grudnia 2023 r.

2. Ogłoszenie wyników, zamknięcie konkursu i prezentacja laureatów Konkursu nastąpi dnia 27 stycznia 2024 r. na stronie internetowej Konkursu (Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu oraz Dzień Pamięci Ofiar Reżimu Hitlerowskiego).

3. Organizator niezwłocznie powiadomi Laureatów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu o ogłoszeniu wyników Konkursu.


§ 4. Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Nie dopuszcza się Zgłoszeń zbiorowych.

3. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Zgłoszeń.

4. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, nie biorą udziału w Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń, które naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich. Uczestnik o odrzuceniu jego Zgłoszenia zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu.

6. W przypadku, gdy Fotografia, Kolaż fotograficzny lub Praca Filmowa zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do Formularza oświadczenie tej osoby, wyrażające zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Fotografii, Kolażu fotograficznym lub Pracy Filmowej, jeżeli Zgłoszenie zostanie nagrodzone lub wyróżnione w Konkursie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. W przypadku, gdy Fotografia lub kolaż fotograficzny, bądź praca filmowa zawiera wizerunek osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, oświadczenie wyrażające zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w ramach Fotografii podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

8. Uczestnicy są zobowiązani do akceptacji następujących warunków Konkursu:

1) Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją Konkursu;

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie;

3) Uczestnik jest autorem Pracy literackiej, Fotografii, Kolażu fotograficznego lub Pracy Filmowej i posiada autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Pracy literackiej, Fotografii, Kolażu fotograficznego lub Pracy Filmowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać;

4) Prace literackie, Fotografie, Kolaże fotograficzne i Prace Filmowe zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;

5) Uczestnik oświadcza, że przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.


§ 5. Wymagania dotyczące Pracy Literackiej

1. Prace literackie będą przyjmowane w dwóch modułach wiekowych:

1) grupa I – prace literackie, wiek 14 – 16 lat;

2) grupa II – prace literackie, wiek 17 – 22 lata;

2. Praca literacka powinna być autorską interpretacją tematu: Rodzina Ulmów – przesłanie dla świata.

3. Praca literacka powinna zostać przesłana w formacie .pdf. W nazwie pliku zawierającego Prace Literacką należy umieścić nazwisko autora.

4. Praca literacka może być utrzymana w dowolnym stylu literackim, o objętości nie przekraczającej 5000 znaków ze spacjami w przypadku liryku i od 1500 do 10000 znaków ze spacjami w przypadku innych form.

5. Praca literackie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.


§ 6. Wymagania dotyczące Fotografii, Kolażu Fotograficznego

1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie współczesnej fotografii rodzinnej lub dokonanie kolażu posiadanych zdjęć (historycznych i współczesnych). Warunkiem jest, aby były to zdjęcia posiadane przez rodzinę uczestnika lub zdjęcia wykonane osobiście przez uczestnika konkursu.

2. Wykorzystywanie ogólnodostępnych zdjęć, nawet na prawach cytatu, jest zabronione.

3. Do zdjęcia rodzinnego lub kolażu należy dołączyć opis (minimum 100 znaków ze spacjami, maksimum 4 tys. znaków ze spacjami), który będzie rozwinięciem tematu: Rodzina moją siłą – na ile bliscy są dla mnie Ulmowie? Czy historia i postawa ich rodziny nadal może nas inspirować?

4. Fotografie i Kolaże fotograficzne będą przyjmowane w dwóch modułach wiekowych:

prace fotograficzne – zdjęcie kolaż, wiek 14-16 lat;

prace fotograficzne – zdjęcie lub kolaż, wiek 17-22 lata;

5. Do konkursu należy przesłać jedną fotografię lub kolaż fotograficzny. Fotografie i kolaże fotograficzne muszą być zapisane w jednym z podanych formatów – do wyboru: JPG, JPEG, PNG, HEIC, TIFF, TIF. W przypadku formatów z kompresją stratną - o minimalnej kompresji, nie większej niż 80%. Proporcje zdjęcia: w poziomie 4:3, lub 16:9; w pionie 3:4 lub 9:16. Minimalne rozmiary zdjęcia/kolażu dla podanych proporcji: dłuższy bok = 2480 pikseli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia/kolażu = 300 DPI.


§ 7. Wymagania dotyczące Pracy Filmowej

1. Prace filmowe będą przyjmowane w dwóch modułach wiekowych:

prace filmowe, wiek – 14-16 lat;

prace filmowe, wiek – 17-22 lata;

2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie formy audiowizualnej, w której w sposób możliwie uniwersalny, przystępny, skondensowany, a równocześnie ciekawy opowie historię rodziny Ulmów. Temat pracy Opowiem Wam o Rodzinie Ulmów.

3. Zdjęcia do filmu muszą być pracą autorską osoby biorącej udział w Konkursie. Cytaty i zapożyczenia z istniejących produkcji są niedozwolone.

4. Tło muzyczne musi spełniać wymogi prawa autorskiego i praw pokrewnych (wykonawczych, producenckich). W sytuacji wykorzystania motywów muzycznych nie będących dziełem - wykonaniem uczestnika konkursu prosimy o podanie rodzaju posiadanej licencji.

5. Zaleca się korzystanie z utworów znajdujących się w domenie publicznej, zwłaszcza Creative Commons (CC) z podaniem źródła i autora muzyki .

6. Do konkursu należy przesłać link do filmu o jakości Full HD (FHD) 1920x1080 px, w proporcjach obrazu 16:9, o długości nie przekraczającej 5 minut emisji.

7. Praca filmowa powinna zostać zamieszona przez uczestnika na platformie umożliwiającej jego publiczne odtworzenie – np. na serwisie YouTube. Bezpośredni link do filmu należy zamieścić w dedykowanym polu formularza zgłoszeniowego. Laureaci konkursu zostaną poproszeni o przesłanie nagrodzonych filmów bezpośrednio do Organizatora.


§ 8. Jury i sposób oceny

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. W skład Jury wchodzą co najmniej cztery osoby. Jury powoływane jest spośród pracowników Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Zadaniem Jury jest wyłonienie Laureatów. Jury wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.

2. Skład Jury zostanie ogłoszony na internetowej stronie Konkursu, po jej powołaniu.

3. Z prac Jury sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Jury.

4. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Decyzje Jury nie stanowią decyzji administracyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

5. Jury ulega rozwiązaniu w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

6. Jury stosuje następujące kryteria oceny prac:

 • zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
 • walory edukacyjne;
 • walory artystyczne;
 • oryginalność pomysłów;
 • zgodność z tematem.

§ 9. Oświadczenia

1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą Pracy literackiej, Fotografii, Kolażu fotograficznego lub Pracy Filmowej i przysługują mu autorskie prawa osobiste i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) do przesłanej w Zgłoszeniu pracy.

2. Uczestnicy Konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia konukroswego udzielają Organizatorowi bezpłatnej, bezterminowej (z zastrzeżeniem zachowania okresu 2 lat wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) i licencji do nagrodzonej bądź wyróżnionej Pracy literackiej, Fotografii, Kolażu fotograficznego lub Pracy Filmowej na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie opracowania utworu: tworzenie nowych wersji utworu, adaptacja utworu, zmiana układu utworu, rozpowszechniania i publikowania nowego wydania utworu;
2) w zakresie określenia utworu, opracowanego zgodnie z pkt 1 powyżej, pod którą będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany;
3) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;
4) wprowadzenie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
5) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
6) w zakresie rozpowszechniania utworu: użyczanie egzemplarzy utworu, nadawanie i reemitowanie utworu w dowolnym systemie lub standardzie, publiczne udostępnianie i odtwarzanie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności w Internecie;
7) rozpowszechnianie Pracy literackiej, Fotografii, Kolażu fotograficznego lub Pracy Filmowej w inny sposób, w tym publiczne wyświetlanie, wystawianie.

3. W ramach licencji, o którym mowa w ust. 2 powyżej Laureat udziela nieodpłatnie Organizatorowi prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 pkt 1) - 7).

4. Uczestnik oświadcza, że:

1) Praca literacka, Fotografia, Kolaż fotograficzny lub Praca Filmowa nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
2) Praca literacka, Fotografia, Kolaż fotograficzny lub Praca Filmowa nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej Pracy literackiej, Fotografii, Kolażu fotograficznego lub Pracy Filmowej.

5. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z Pracy literackiej, Fotografii, Kolażu fotograficznego lub Pracy Filmowej zgodnie z ustępami poprzednimi, doszłoby do ich naruszenia.


§ 10. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie są wycieczki do Polski i zorganizowany, min. 4-dniowy pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie wiosennym 2024 r. Organizator wycieczki zostanie wyłoniony w trybie zamówień publicznych.

2. W każdej grupie konkursowej zostanie wyłonionych 5. osób Nagrodzonych, tj:

1) grupa I – prace literackie, wiek 14 – 16 lat – 5 nagród;
2) grupa II – prace literackie, wiek 17 – 22 lata – 5 nagród;
3) grupa III - prace fotograficzne – zdjęcie lub kolaż, wiek 14-16 lat – 5 nagród;
4) grupa IV - prace fotograficzne – zdjęcie lub kolaż, wiek 17-22 lata – 5 nagród;
5) prace filmowe, wiek – 14-16 lat – 5 nagród;
6) prace filmowe, wiek – 17-22 lata – 5 nagród.

3. Jury może dodatkowo uhonorować nagrodą wybrane prace.

4. Szczegółowy termin wycieczki oraz jej program Organizator przedstawi do dn. 27 stycznia 2024.

5. Organizator zapewnia Nagrodzonym bezpłatny przejazd/ przelot z kraju pobytu Nagrodzonego do Polski i z Polski do kraju pobytu.

6. Organizator zapewnia Nagrodzonym bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Polski.

7. Wycieczkę organizuje Organizator Wycieczki, wyłoniony w trybie zamówień publicznych przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

8. Laureaci są zwolnieni z opodatkowania nagrody, Instytut Rozwoju Języka Polskiego jest jedynym płatnikiem podatku od wygranej.


§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Z Administratorem można skontaktować poprzez adres email kontakt@irjp.gov.pl lub pisemnie na adres ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695 Warszawa.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@irjp.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

1) w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy,
2) w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego, w przypadku Zwycięzców Konkursu,
3) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

5. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi IT, prawne i konsultingowe. Dane mogą być także publikowane na profilu Administratora w YouTube i portalach społecznościowych.

6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres, w którym Uczestnik jest uprawiony do złożenia reklamacji. W przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przed okresy wymagane przez prawo podatkowe. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wzięciu udziału w Konkursie.


§ 12. Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie i jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmian na stronie www.irjp.gov.pl w zakładce „Konkurs Szacunek i odwaga. Rodzina Ulmów i ja.”

2. Nadesłanie prac lub fotografii o których mowa powyżej na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania pełni praw autorskich do nadesłanych prac i fotografii. Przekazanie zgłoszenia konkursowego oznacza jednocześnie, że Uczestnik oświadcza, iż nie narusza ono praw osób trzecich szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę̨ trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik, jako wyłącznie odpowiedzialny, zrekompensuje Organizatorom koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko nim roszczeń odszkodowawczych zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytuł.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie https://irjp.gov.pl/konkurs-ulmowie/.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu stosownie do ust. 1 z ważnych przyczyn oraz do odstąpienia w szczególnych przypadkach od postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu nie zgodzą się ze zmianami Regulaminu, mają prawo wycofać zgłoszenie najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie spory podlegać będą jurysdykcji polskich sądów powszechnych właściwych dla siedziby Organizatora.
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU


PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497911 RAZY×