IRJP: Zarządzenie Ministra Edukacji w sprawie statutu IRJP
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA


Instytut Rozwoju Języka Polskiego    2024-02-15

Zarządzenie Ministra Edukacji w sprawie statutu IRJP

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. poz. 2463 oraz z 2023 r. poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1. Instytutowi Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do dnia ustalenia regulaminu organizacyjnego Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego zgodnie z § 7 ust. 4 załącznika do zarządzenia, dotychczasowy regulamin organizacyjny Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego zachowuje moc w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny ze statutem, o którym mowa w § 1.

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie statutu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. Urz. MEiN poz. 122 oraz z 2023 r. poz. 30).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Minister Edukacji: B. Nowacka

Warszawa, dnia 15 lutego 2024 r.


POBIERZ DOKUMENT - PDF


STATUT IRJP WRAZ ZE ZMIANAMIDOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

POSŁUCHAJ TEKSTU ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE / CZYTA SYNTEZATOR MOWY
KOMUNIKATY W INSTYTUCIE - ARCHIWUM

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1498000 RAZY×