IRJP:
Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą


STRONY KONGRESU WYŚWIETLONO 270301 RAZY


STRONA GŁÓWNA   PROGRAM   REGULAMIN   MIEJSCE   DLA MEDIÓW

DZIEŃ 1     DZIEŃ 2     DZIEŃ 3     DZIEŃ 4     DZIEŃ 5 MEDIA O KONGRESIE
Regulamin uczestnictwa
w I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą 2023


 1. Regulamin określa zasady udziału w I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, organizowanym w dniach 5-9 lipca 2023 r. („Kongres”) Przesłanie przez Uczestnika Kongresu ankiety, za pośrednictwem otrzymanego linku, jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do uczestnictwa w Kongresie także wówczas, gdy jego data lub miejsce ulegną zmianie.
 3. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (IRJP) dalej jako „Organizator”. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, w szczególności w celu dopasowania formuły Kongresu do obowiązujących w jej trakcie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii, zwiększenia środków bezpieczeństwa towarzyszących Kongresowi. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w ciągu 7 dni od chwili jego publikacji na Stronie Wydarzenia u Organizatora. W odniesieniu do Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin przed dokonaniem zmiany, zmiana wejdzie w życie w ciągu 7 od poinformowania ich o zmianie Regulaminu za pomocą̨ poczty elektronicznej i braku wyrażenia sprzeciwu wobec tej zmiany w ww. terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu także w przypadku zmiany, która nie wpływa negatywnie na prawa Uczestników bądź zmiany polegającej na sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich i błędów redakcyjnych. W takim przypadku zmiana Regulaminu może wejść w życie w terminie krótszym niż 7 dni, ale nie krótszym niż 3 dni od poinformowania Uczestników o zmianie Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej i braku wyrażenia sprzeciwu wobec tej zmiany w ww. terminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz formuły Kongresu w sytuacji, gdy jej przeprowadzenie w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiana terminu lub/oraz formuły Kongresu zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Kongresu.
 7. W związku ze zmianą dokonaną przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia (np. o zwrot kosztów poniesionych w związku z transportem lub zakwaterowaniem).
 8. Miejscem obrad Kongresu jest Hotel Warszawianka, zlokalizowany pod adresem: Jachranka 77, 05-140 Serock („Hotel”).
 9. Termin rejestracji uczestnictwa on-line upływa 12 czerwca 2023 roku.
 10. Uczestnictwo w Kongresie w formie online wymaga dysponowania przez Uczestnika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do Internetu umożliwiający połączenie się przez Uczestnika na platformie streamingowej Youtube;
  2. urządzenie końcowe;
  3. oprogramowanie w tym aktualne sterowniki umożliwiające odczytywanie plików w rożnych formatach (m.in. tekstowych, dźwiękowych, graficznych, multimedialnych, wideo itp.).
 11. Uczestnicy akceptują ustalone reguły przebiegu Kongresu i jej program oraz zobowiązują się nie wpływać na jego zmianę̨ i nie zakłócać́ przebiegu Kongresu. Organizator jest uprawniony do wyłączenia z udziału w Kongresu Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu,
  a w szczególności:
  1. zakłócają̨ przebieg Kongresu;
  2. podejmują̨ działania niezgodne z prawem, z dobrymi obyczajami, bądź godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
  3. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Kongresu;
  4. podejmują̨ działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.
 12. Organizator Kongresu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieprawidłowe lub wadliwe działanie oprogramowania wykorzystywanego przez Uczestnika;
  2. brak lub przerwy w dostępie do Internetu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika;
  3. wadliwość́ sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Uczestnika;
  4. nieprawidłową obsługę̨ Platformy przez Uczestnika;
  5. inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Kongresie niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.
 13. Udział w Kongresie jest nieodpłatny, obowiązuje tylko wpisowe w wysokości 200 PLN.
  W wyjątkowych sytuacjach, na indywidualną prośbę uczestnika, opłata może być zniesiona.
 14. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Kongresie może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: kongres2023@irjp.gov.pl najpóźniej do 27 czerwca br.
 15. Organizator zastrzega sobie również możliwość usunięcia Uczestnika z Kongresu bez podania przyczyny.
 16. Organizatorzy zapewniają transport Uczestnika na miejsce obrad, po uprzednim zgłoszeniu przez niego takiej potrzeby w ankiecie, z zastrzeżeniem co do sposobu, zakresu, czasu oraz środków transportu – opierając się na grafiku zadeklarowanych przyjazdów i wyjazdów uczestników.
 17. Podczas obrad Kongresu zapewniona zostanie doraźna pomoc medyczna. Osoby przebywające pod stałą opieką lekarską proszone są o odpowiednie zaopatrzenie się w przyjmowane leki lub preparaty medyczne.
 18. W przypadku zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym personel Kongresu.
 19. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg Wydarzenia i w tym celu może wydawać uczestnikom Kongresu poprzez swych Przedstawicieli polecenia dotyczące porządku i bezpieczeństwa w trakcie Kongresu.
 20. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników Wydarzenia jest przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Hotelu.
 21. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby posiadające identyfikator wydany przez Organizatora.
 22. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek posiadać przy sobie:
  1. ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy oraz dane osobowe.
  2. w przypadku wprowadzenia w okresie Kongresu reżimów sanitarnych związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa także środki ochrony indywidualnej, zwłaszcza maseczki w celu zakrycia w obiekcie ust i nosa lub przyłbice
 23. Przedstawiciele Organizatora przy wejściu na Wydarzenie, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren obiektów, w których odbywa się Kongres okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. W przypadku wprowadzenia w okresie Kongresu reżimów sanitarnych związanych
  z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, przedstawiciele Organizatora mogą wydawać Uczestnikom Wydarzenia polecenia mające zapewnić utrzymywanie dystansu społecznego, żądać złożenia oświadczenia, iż Uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą chorą ani też nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Osoby wchodzące na teren obiektu oraz do sal prelekcyjnych muszą poddać się także obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 24. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa Kongresu, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy:
  1. broni, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha;
  2. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi;
  3. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, świec dymnych;
  4. środków odurzających i substancji psychotropowych;
  5. środków trujących i promieniotwórczych;
  6. płynów łatwopalnych;
  7. wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu.
 25. Dodatkowo wprowadza się zakaz:
  1. niszczenia wszelkich obiektów małej architektury, w tym stanowisk wystawców;
  2. prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Wydarzenia;
  3. palenia wyrobów tytoniowych.
 26. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia przez Uczestnika Kongresu na teren Wydarzenia oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez Uczestników Regulaminu, nie stosowania się przez Uczestników do zaleceń Organizatora oraz poleceń personelu Kongresu i służb hotelu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 28. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu Kongresu, a w szczególności zachowania osób w nim uczestniczących.
 29. Osoby uczestniczące w Kongresie nie mają prawa bez zezwolenia Organizatora do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Wydarzenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
 30. Organizator będzie transmitował przebieg Kongresu za pośrednictwem Platformy Youtube, a ponadto utrwali go za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk i obraz, odpowiednio w formie fotorelacji (zwanej dalej „Fotorelacją”) i nagrania dla celów edukacyjnych, dydaktycznych, informacyjnych, dokumentacyjnych, reklamy oraz promocji Organizatora i samego Kongresu. 
 31. Uczestnik stacjonarny deklarując w Formularzu chęć osobistego udziału w Kongresu, wyraża nieograniczoną czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo, zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, w celach wskazanych w ust. 30 powyżej, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu, w szczególności poprzez: 
  1. przekazywanie jego wizerunku w czasie rzeczywistym na potrzeby relacji z Kongresu, za pośrednictwem Platformy, z wykorzystaniem live streamingu
  2. utrwalenie wizerunku Uczestnika w Fotorelacji i/lub w Nagraniu oraz wykorzystanie tego utrwalenia, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego w wyżej wskazany sposób bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania;
  3. Ponadto rozpowszechnienie wizerunku obejmuje poniższe pola eksploatacji: 
   1. wszelkie zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), 
   2. obróbka, 
   3. wprowadzanie do pamięci komputera, pamięci innego urządzenia i do sieci multimedialnej,
    w tym do Internetu, 
   4. wszelkie rozpowszechnianie, w tym w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 
   5. wszelki obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono
    – wprowadzanie do obrotu (w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe), użyczenie lub najem lub oddawanie oryginału albo egzemplarzy do używania na podstawie innego stosunku prawnego, 
   6.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
    i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności wykorzystanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych, 
   7. wykorzystanie w utworach multimedialnych. 
  4. w wykorzystanie go na Platformie, na Stronach Organizatora oraz na innych stronach internetowych, na serwisach Organizatora w mediach społecznościowych i w serwisach internetowych, na wydarzeniach promocyjnych Organizatora.
 32. Kongres może być utrwalany w formie audiovideo na potrzeby Nagrania i fotografowania w postaci Fotorelacji jedynie przez Organizatora. Zakazane jest stosownie do ust. 29 Regulaminu nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Kongresu bez uprzedniej zgody Organizatora.
 33. Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.
 34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez innych Uczestników lub przez inne osoby obecne na Kongresie nie legitymujące się upoważnieniem Organizatora.
 35. Udział w sesjach warsztatowych i wycieczkach edukacyjnych powinien zostać zadeklarowany w ankiecie. Z wycieczek edukacyjnych, zaplanowanych w terminie 7 lipca 2023 r., będą mogły skorzystać osoby, które zrezygnują z zajęć warsztatowych odbywających się w ramach II i III sesji warsztatowej. Uczestnicy całodziennych warsztatów medialnych nie mają możliwości uczestniczenia w wycieczkach. Młodzież polonijna nie ma możliwości wyboru warsztatów, ponieważ tego dnia bierze udział w wycieczce po Warszawie.
 36. Uczestnik Kongresu, deklarując chęć udziału w wycieczkach przeprowadzanych przez organizatora oraz współorganizatorów Kongresu w trakcie jego trwania, zobowiązuje się do przestrzegania zasad BHP oraz wszelkich poleceń wydawanych przez organizatorów wycieczki (kierownika i opiekunów wycieczki, przewodnika, kierowców).
 37. Administratorem danych osobowych jest IRJP. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695 Warszawa lub e-mail: kontakt@irjp.gov.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Kongresu (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy), a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw) oraz przeprowadzenia Fotorelacji, Nagrania i live streamingu Kongresu w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, dydaktycznych, reklamy i promocji Organizatora, oraz samego Kongresu, archiwizacji – w odniesieniu do danych osobowych Uczestników w postaci wizerunku (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na dokumentowaniu organizowanych wydarzeń i promocji własnej). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Kongresie, a także do ewentualnego zapewnienia transportu, wyżywienia i pobytu. Dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny dla organizacji Kongresu. Okres przetwarzania danych może być wydłużony o okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Dana osobowa Uczestnika w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach z Kongresu służących stworzeniu Fotorelacji i Nagrania Wydarzenia i przetwarzana na Stronie Kongresu: www.irjp.gov.pl w serwisach i profilach społecznościowych Organizatora oraz na kanałach w mediach społecznościowych(w szczególności Facebook, YouTube, Twitter), w sposób umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele informacyjne, dokumentacyjne, edukacyjne, dydaktyczne, reklamy i promocji Organizatora, oraz samego Kongresu, a także archiwizacji, w tym na potrzeby relacji z Kongresu. Dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora lub podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z organizacją Kongresu, w tym Współorganizatorom Kongresu, hotelom i firmom przewozowym. Poza tym odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje jej również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Instytutu pod adresem e-mail: iod@irjp.gov.pl.
 38. Uczestnik Kongresu zameldowany w pokoju hotelowym zobowiązany jest do stosowania się do postanowień regulaminu Hotelu. Zasady przebywania w miejscu obrad obostrzone są warunkami szczegółowo opisanymi w regulaminie Hotelu. W szczególności:
  1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego. Organizator nie ponosi kosztów zakwaterowania poza terminem 5-9 lipca 2023 r.
  2. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach dwuosobowych, młodzież w trzyosobowych.
  3. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godz. 12:00 w dniu 9 lipca 2023 r. jest traktowane jako przedłużenie pobytu na koszt Uczestnika.
  4. Uczestnik nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, objęta rezerwacją na poczet udziału w Kongresie lub za którą uiścił opłatę przedłużając pobyt na własny koszt.
  5. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Uczestnika po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju na koszt Uczestnika Kongresu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki cennika dostępnego w recepcji Hotelu.
  6. Uczestnik Kongresu zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji Hotelu przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
  7. Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 14 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
  8. Uczestnik Kongresu, zameldowany w Hotelu w ramach pobytu, może korzystać nieodpłatnie
   z: Aqua Parku, siłowni, sali fitness, sauny suchej, łaźni parowej, parkingu. Pozostałe obiekty rekreacyjne oraz usługi świadczone w SPA są dodatkowo płatne.
  9. Uczestnik Kongresu ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
  10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych
   i innych pomieszczeniach świeczek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  11. Uczestnik Kongresu zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Hotelu. Uczestnik Kongresu ponosi pełną odpowiedzialność za nieuzasadnione użycie systemu sygnalizacji pożaru oraz/lub uszkodzenie wyposażenia przeciwpożarowego Hotelu. Nieuzasadnione użycie systemu sygnalizacji pożaru podlega karze w wysokości 1000 PLN.
  12. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Uczestników Kongresu do Hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
  13. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych
   i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów,
   o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilny (Dz. U z 2022 poz. 1360) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1990 roku nr 64 poz. 378). Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie przedmiotów, o których mowa powyżej, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
  14. Organizatorzy Kongresu i Hotel nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Uczestnika zameldowanego w Hotelu oraz przedmiotów w nim pozostawionych na parkingu hotelowym.
  15. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług hotelowych, Uczestnik jest proszony
   o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi Hotelowi reakcję. Wszelkie reklamacje przyjmuje Kierownik Dyżurny i pracownicy recepcji hotelowej.
  16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego. Ze względu na swoje właściwości, art. spożywcze
   i higieny osobistej będą przechowywane przez 24 godz., po czym zostaną zutylizowane.
  17. W pokojach Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 06:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Uczestnik Kongresu i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej Hotel ma prawo do natychmiastowego wymeldowania gościa hotelowego.
  18. Hotel akceptuje obecność małych zwierząt za dodatkową opłatą. Jednak Organizatorzy Kongresu nie przewidują rezerwacji pokoi dla Uczestników Kongresu ze zwierzętami.
   W przypadku stwierdzenia obecności w pokoju hotelowym niezgłoszonego zwierzęcia, Uczestnik jest zobowiązany uiścić karę w wysokości 300 zł. Kara nie zwalnia z uregulowania należności za pobyt zwierzęcia w Hotelu. Jednak właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Hotelu, bez możliwości udziału w obradach ze zwierzęciem oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
  19. Hotel może odmówić zameldowania Uczestnika, który jako gość Hotelu podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.
  20. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacji.
  21. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Złamanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych podlega karze w wysokości 500 PLN.
  22. W budynkach Hotelu obowiązuje zakaz poruszania się na hulajnogach, deskorolkach, rolkach
   i rowerach.
  23. Hotel jest pod stałym nadzorem kamer.
 39. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Organizatorzy mogą odmówić dalszego udziału Uczestnika w Kongresie. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego wymeldowania się z Hotelu, uregulowania należności za dodatkowe świadczenia i wyrządzone szkody oraz opuszczenia miejsca obrad Kongresu.
 40. We wszystkich sprawach, nieujętych w niniejszym regulaminie, uczestników Kongresu przebywających w dniach od 5 do 9 lipca 2023 roku na terenie Hotelu Warszawianka (adres: Jachranka 77, 05-140 Serock) obowiązuje regulamin obiektu hotelowego, dostępny pod adresem https://www.warszawianka.pl/images/Regulamin_Hotelu_Warszawianka_2017.pdf
 41. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Kongresu na Stronie Organizatora Kongresu i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na ww. stronie
 42. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu. O odwołaniu Kongresu Organizator niezwłocznie poinformuje na Stronie internetowej. Organizator nie będzie wobec Uczestników i Prelegentów zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.
 43. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 44. Wszelkie spory podlegać będą jurysdykcji polskich sądów powszechnych właściwych dla siedziby Organizatora.


REJESTRACJA NA KONGRES
I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą
dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki


CAŁOŚCIOWA REALIZACJA PORTALU KONGRESU: © CENTRUM MEDIALNE IRJP

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1467864 RAZY×